ผลการสำรวจสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Wellness) ปี พ.ศ. 2566

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอนำเสนอผลการสำรวจสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Wellness) ปี พ.ศ. 2566 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเครื่องมือวัดความสุข HAPPINOMETER ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ. 2566