ขอเชิญชวนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพาใช้สิทธิเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพาใช้สิทธิเลือก กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งของส่วนงาน 📌ขอเชิญใช้สิทธิลงคะแนนเลือกคณาจารย์ประจำ (1 ท่าน) เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา