ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.01 น. เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)