อธิการบดี…ขอบคุณและมอบเกียรติบัตรที่ระลึกให้แก่ประธานสภาพนักงานและสมาชิกสภาพนักงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖)

อธิการบดีขอบคุณและมอบเกียรติบัตรที่ระลึกให้แก่ประธานสภาพนักงานและสมาชิกสภาพนักงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาพนักงาน สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) ภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน