ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สภาพนักงานดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ความทราบแล้วนั้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยรางวัลรัตนบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๕  สภาพนักงานจึงได้มีการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนำข้อเสนอแนะมาปรับเกณฑ์การพิจารณาให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (ดังแอกสารแนบ)

ดังนั้น สภาพนักงานจึงขอประชาสัมพันธ์ ร่าง ประกาศคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกฯ  ได้ที่ลิงค์  http://rb.gy/1weh7o  หรือสแกน QR code (ด้านล่าง) ภายในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(อ่านระเบียบฯ และ ร่าง ประกาศฯ เพิ่มเติม)