ต้นแบบคนดีที่สังคมต้องการ

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓  ผู้คนทั่วไปในสังคมต้องการเป็นคนดี คบคนดี ต้องการผู้นำที่ดี ลูกหลานที่เป็นคนดี…  “คนดี” ในมุมมองของแต่ละท่าน ควรมีลักษณะอย่างไร?? คงได้คำตอบที่หลากหลายตามทัศนะความคิดของแต่ละบุคคล

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง สมาชิกสภาพนักงาน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์