บทบาทของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูุรพาต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๑๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ สารสภาฉบับนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ได้กล่าวถึง “บทบาทของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดให้มีการเลือกสมาชิกสภาพนักงานครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวาระของการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา ๓ ปี จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้มีสมาชิกสภาพนักงานจำนวน ๕ ชุด โดยชุดปัจจุบัน (ชุดที่ ๕) ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖ ภายใต้การนำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงาน และมีสมาชิกสภาพนักงานจำนวน ๓๓ คน เป็นสมาชิกประเภทส่วนงานจำนวน ๒๓ คน สมาชิกประเภทคณาจารย์จำนวน ๕ คน และสมาชิกประเภทมิใช่คณาจารย์จำนวน ๕ คน
แนวทางการดำเนินงานด้วยหลัก ‘Harmony in diversity’ ‘แตกต่างแต่เป็นหนึ่งเดียว’ สภาพนักงานจะต้อง ‘เป็นที่พึ่ง ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน สานต่อ’ เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา มีความก้าวหน้าในสายงาน สวัสดิการ ความสุข และสอดคล้องกับ ค่านิยม B-U-R-A-P-H-A สำนึกดี – มีใจเป็นหนึ่ง – ตระหนักถึงสังคม – ทำตนใฝ่เรียนรู้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล