โรคที่มากับฤดูร้อนและภัยอันตรายที่พึงระวัง

             สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจ  “โรคที่มากับฤดูร้อนและภัยอันตรายที่พึงระวัง” จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา “ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย  ตอนบนมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ ๓๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม” เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน เราควรเตรียมรับมือกันอย่างไร ต้องเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ โรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูร้อน เช่น อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ โรคบิด อุจจาระร่วง ไข้รากสาดน้อย เป็นต้น  และยังมีภัยสุขภาพอื่น ๆ ที่ควรระวังจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในประเทศไทย การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากอากาศร้อน ปัญหาหมอกควัน ฯลฯ ติดตามเรื่องราวน่ารู้และข้อควรระวังต่างๆ ได้ในสารสภาฉบับนี้ค่ะ

ขอขอบคุณ ดร.ทนพญ.กนกพร ศรีสุจริตพานิช สมาชิกสภาพนักงาน
อาจารย์ประจำสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา