เกษียณอย่างไรให้มีสุข

สารสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ ๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เกษียณอย่างไรให้มีสุข นอกจากการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปัจจัยที่สำคัญและพึงมีเพื่อให้เกิดความสุขในชีวิตนั้นก็คือ การเตรียมความพร้อมในการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้ชีวิตหลังวัยเกษียณมีความสุข หรือที่เรียกว่า เกษียณสุข นั่นเอง เราควรเตรียมความพร้อมวางแผนการเงินก่อนเกษียณกันอย่างไร

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ ลักษณะ สมาชิกสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร