ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา
💕สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน คุณใหม่ ภูผา รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 พร้อมด้วยสมาชิกสภาพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ชำนาญการพิเศษ สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ. 2564 “ด้านวิชาชีพดีเด่น””
✨✨ในโอกาสนี้ สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ ในครั้งนี้ 💐🎉🎊
สภาพนักงาน ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ค่ะ