เสวนา “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางความสำเร็จของบุคคลต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา ความภาคภูมิใจในรางวัลรัตนบูรพาจากความเพียรพยายาม”

สภาพนักงานจัดเสวนา “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางความสำเร็จของบุคคลต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา ความภาคภูมิใจในรางวัลรัตนบูรพาจากความเพียรพยายาม”
****************************************************************************************

🌟เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา จัดเสวนา “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางความสำเร็จของบุคคลต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยบูรพา ความภาคภูมิใจในรางวัลรัตนบูรพาจากความเพียรพยายาม” ในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร (สำนักงานอธิการบดี) และรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet

💛โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้รวมถึงประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การทำงานวิจัย และการบริการวิชาการ ในการเสวนาฯ ครั้งนี้ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. สาขาการจัดการเรียนรู้
รองศาสตราจารย์ ดร.ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี – คณะพยาบาลศาสตร์

2. สาขาการวิจัย กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.พีร วงศ์อุปราช – วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

3.สาขาการวิจัย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล – บัณฑิตวิทยาลัย

4. สาขาการสร้างสรรค์และประดิษฐ์คิดค้น สาขาการประดิษฐ์คิดค้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ – คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. สาขาการบริการวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ – คณะวิทยาศาสตร์

6.สาขาการบริการ สนับสนุน และช่วยวิชาการ
นายอัฐพร โสวัตร์ – คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา