เชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10  เรื่อง “บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก”

ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  (ปขมท.) ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10  เรื่อง “บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565  ณ  โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งสร้างเครือข่ายปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการให้มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ค่าลงทะเบียนคนละ 2,900 บาท และขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบด้วย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.council-uast.com ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่  31 ตุลาคม  2565